top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

Envitecpolis mukana biokaasulaitoshankkeessa Ranualla - viljelijöiden panos merkittävä


Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:n viljelijöitä ja yhtiön osakkaita yhteiskuvassa Ranualla Biokaasua tankkiin-tapahtumassa 30.5.2024.
Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:n viljelijöitä Henri Karjalaisen, Jan-Erik Impiön ja Mika Impiön kanssa. Kuvassa vasemmalta takarivistä lukien Juha Kortesalmi, Joona Kaikkonen, Olli Niemelä, Teemu Nurmela, Jussi Jurmu, Jarkko Kouva, Ilpo Karjalainen, Juha- Matti Mikkonen, Aapo Nurmela ja Jani Sääskilahti.

Vuoden 2022 marraskuussa Ranuan ja Pudasjärven alueen maatilat ottivat yhteyttä Mika Impiön johdolla Envitecpolis Oy:n johtavaan asiantuntija Henri Karjalaiseen ja kertoivat tarpeestaan tehdä kattava biokaasuselvitys Ranuan ja Pudasjärven alueelle. 

 

Edellisen kerran Ranualla selvitettiin biokaasulaitoksen toteuttamisen reunaehtoja vuonna 2018. Tällöin biokaasuinvestointi ei ollut vielä kannattavaa. Biokaasutoimiala ennätti kehittymään rajusti 2018-2022 aikana ja uutta esiselvityshanketta lähdettiin työstämään nyt viljelijöiden toimesta. Esiselvitys rahoitettiin tilojen toimesta.

 

-Toimeksianto käynnistettiin joulukuussa 2022. Alueelle toteutettiin ensimmäisenä toimenpiteenä erittäin laaja syötekartoitus, jonka aikana otimme soitimme läpi alueen maatalousyrittäjiä saatavilla olevien syötteiden ja mädätysjäännöksen hyödyntämisen näkökulmasta, kertoo Karjalainen.

 

Kriittiset pullonkaulakysymykset määritettiin yhdessä asiakkaan kanssa ja selvitettiin Envitecpoliksen toimesta

 

Monia tilallisia kiinnostaa hukkaan menevän energian hyödyntäminen heinästä ja lannasta. Niistä tehtyä biokaasua voidaan käyttää esimerkiksi liikennepolttoaineena tai tehdä kaasun avulla sähköä ja lämpöä. Maatiloja mietityttivät kuitenkin tilojen väliset pitkät etäisyydet pohjoisessa Suomessa sekä voiko nurmea hyödyntää kuinka laajamittaisesti biokaasuntuotannon raaka-aineena.

 

-Laajan syötekartoituksen jälkeen toteutettiin laitoksen suunnittelua, arvioitiin erilaisia teknologiaratkaisuja ja niiden kustannuksia, tehtiin biokaasuliiketoiminnan rajapintojen kirkastamista eri toimijoiden välillä sekä pohdittiin eri laitospaikkavaihtoehtoja, avaa johtava asiantuntija Henri Karjalainen toimintamallia.

 

Kohteeseen toteutettiin yhdistetty Aluemallinnus ja Kestävyysarviointi, joiden avulla selvitettiin Ranualle tai Pudasjärvelle sijoitettavan biokaasulaitoksen logistiikkakustannukset sekä täyttääkö biokaasulaitoksen tuottama liikennebiokaasu REDII-direktiivin mukaiset päästövähenemätavoitteet. Nämä oli tunnistettu kriittisiksi pullonkaulakysymyksiksi jo esiselvitykseen lähdettäessä. Huolella tehdyn esiselvityksen tulokset olivat mahdollistavia niin kannattavuuden kuin kestävyyden näkökulmasta.

 

-Esiselvitys loi hyvän raamin, jonka pohjalta alueen viljelijät pystyivät keskenään käymään keskustelun siitä, ketkä kaikki olisivat kiinnostuneita lähtemään mukaan perustettavaan projektiyhtiöön, joka jatkaisi hyvin käynnistettyä biokaasuprosessia alueella, toteaa Karjalainen.

 

Biokaasurekka, jonka lastina tukkipuita.
Myös tukit liikkuvat metsistä jatkojalostukseen vastuullisesti uusiutuvalla, kotimaisella biokaasulla.

Biokaasu ja aurinkosähkö kiinnostivat viljelijöitä

 

Envitecpoliksen konsultoimaan esiselvityshankkeeseen osallistui noin 40 tilaa Ranualta ja Pudasjärveltä eli kiinnostus biokaasun tuottamiseen on suurta viljelijöiden keskuudessa.

 

Osa tiloista halusi toteuttaa maatilojen yhteisen biokaasuselvityksen lisäksi myös maatilakohtaiset aurinkoselvitykset. Nämä käynnistettiin samaan aikaan biokaasuselvitysten kanssa. 


Talven ja kevään aikana Envitecpoliksen aurinkosähköratkaisuiden johtava asiantuntija Elena Suomela toteutti halukkaiden tilojen kanssa aurinkosähkötarkastelut ja lopputuloksena todettiin, että osalle tiloista aurinkosähköratkaisut olivat kannattavia investointeja. Viisi tilaa päätyi hakemaan investointitukea aurinkosähköjärjestelmälle keväällä 2023, joista osa konkretisoitui investoinneiksi jo saman kesän aikana. 

 

-Aurinkosähköratkaisut tekevät tiloista energiaomavaraisempia ostosähkön suhteen ja tuotannossa hyödynnettävä uusiutuva aurinkosähkö tekee tuotannosta ympäristöystävällisempää, toteaa Elena Suomela.

 

-Vastuullisuusteot on nykyään keskeinen osa ruoantuotantoketjun perusliiketoimintaa. Ranuan alueen viljelijät toteuttaessaan maatilojen yhteisen biokaasulaitoksen sekä investoidessa aurinkosähköratkaisuihin edistävät ruoantuotantoketjun vastuullisuutta panostaessaan uusiutuvaan energiaan, korostaa Henri Karjalainen.

 

Alueen maatiloilla muodostuvien lantajakeiden käsittely biokaasulaitoksessa vähentää lannasta ilmakehään vapautuvia metaanipäästöjä. Lisäksi viljelykierrosta laitokselle hyödynnettävä nurmi sitoo hiiltä maaperään ja parantaa maan kasvukuntoa. Laitoksessa muodostuva mädätysjäännös on luomukelpoista lannoitetta, joka on ravinnesisällöltään tavallista lietelantaa tehokkaampi kierrätysravinne. 

 

-Tahdon erityisesti painottaa viljelijöiden panosta tähän kokonaisuuteen, ilman heidän aitoa innostustaan biokaasua kohtaan emme olisi päässeet näin pitkälle, korostaa Mika Impiö. 


Mika ja Jan-Erik Impiö Ranuan Hillatorilla.
Hankkeen puuhamiehet Jan-Erik ja Mika Impiö Ranuan Hillatorin tilaisuudessa. Mika haluaa painottaa viljelijöiden panosta tähän kokonaisuuteen, ilman heidän aitoa innostustaan biokaasua kohtaan emme olisi päässeet näin pitkälle.

 

Biokaasuyrittäminen luo uuttaa ansaintaa viljelijöille

 

Biokaasuntuotantoon on liittynyt tiettyjä pullonkauloja, kuten laitosinvestointien iso hintalappu ja heikko kannattavuus halvan energian aikana. Nyt tilanne on toinen ainakin liikennepolttoaineiden energian hinnan suhteen. Kun tähän lisää maatalouden kannattavuuden haasteet, on selvää, että biokaasun tuottaminen ja jakeleminen liikennekäyttöön alkaa kiinnostaa viljelijöitä.

 

Ympäristön tilaa parantavien vaikutusten lisäksi maatilojen mukana olo perustetussa biokaasuyrityksessä luo uusia ansaintamahdollisuuksia tiloille biokaasuyrittämisen kautta.

 

Yksi uusi tekijä kannattavuuden parantamisessa on jakeluvelvoitteen tikettikauppa. Jakeluvelvoite tarkoittaa, että liikenteeseen jaellusta polttoaineesta on oltava lakisääteinen osuus uusiutuvia polttoaineita. Kestävyysvaatimukset täyttävä liikennebiokaasu on 100 prosenttisesti uusiutuvaa. Kun biokaasua jaellaan liikennekäyttöön, muodostuu jakeluvelvoitteen ylitäyttöä eli ns. tikettioikeuksia. 


Näitä jakeluvelvoitteen tikettejä voidaan myydä esim. fossiilisia polttoaineita liikenteeseen jakeleville toimijoille. Tikettikauppa on ollut mahdollista vuoden 2022 alusta lähtien, jolloin biokaasu pääsi mukaan biokomponentiksi, jolla voidaan täyttää liikenteen jakeluvelvoitetta. 

 

Tikettikaupalla voidaan nostaa n. 20–30 % biokaasuyrityksen liikevaihtotasoa, joten sillä on merkittävä vaikutus investoinnin kannattavuuteen.

 

Tulevaisuudessa kannattavuutta voinee edelleen lisätä päästökaupan piiriin pääseminen. Tämä edellyttää, että yrittäjän pitää todentaa se, että kaasu on varmasti kestävästi tuotettua.


Biokaasua tankkiin-tapahtuma Ranuan Hillatorilla ilmakuvassa.
Biokaasua tankkiin-tapahtumassa nähtiin biokaasukäyttöistä kalustoa henkilöautoista aina raskaaseen liikenteeseen.

Envitecpolis Oy:n esiselvityksen tulos: Ranualle rakennetaan biokaasulaitos 2024 - 2025 aikana

 

Esisuunnittelun jälkeen alueen viljelijät perustivat Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:n lokakuussa 2023. Pohjois-Suomen Biokaasu Oy on nykyään 21 maatilan omistama yritys, jonka tarkoituksena on tuottaa liikennebiokaasua mädättämällä pääasiassa maatalouden lantajakeita ja peltobiomassoja sekä kokeilla laitoksen syötepohjassa myös järvibiomassoja. Omistavat maatilat sijaitsevat Ranualla, Pudasjärvellä ja Simossa.

 

Pohjois-Suomen Biokaasu Oy haki Ympäristöministeriöstä investointiavustusta biokaasuinvestoinnille vuodentaitteessa 2023-2024. Ympäristöministeriö myönsi avustuksen huhtikuussa 2024, joka on 65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea myönnettiin kohteeseen siis enintään 4,1 miljoonaa euroa.

 

Ranualle aletaan rakentaa biokaasulaitosta kesällä 2024. Investoinnista päätti Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:n hallitus torstaina 11. huhtikuuta. 

 

-Biokaasulaitoksen avulla maatilat voivat pienentää toimintansa hiilijalanjälkeään, vähentää lannoituskulujaan ja saada uutta ansaintaa biokaasuliiketoiminnan kautta. Hankkeen esiselvityksen tehnyt  Envitecpolis sai vuonna 2022 alkaneelle työlle hienon päätöksen, kun kohteessa on päätetty nyt virallisesti lyödä kuokka maahan ja aloittaa biokaasulaitoksen rakentaminen, päättää Karjalainen. 

 

Hyvin alkanut yhteistyö jatkui esiselvityksen päätyttyä. Envitecpolis Oy avustaa parhaillaan yhtiötä mm. ympäristöluvan hakemisessa sekä rakentaa yhtiölle toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän mm. kaasun kestävyyden vuotuista todennusta varten sekä jakeluvelvoitteen tikettikaupan hallinnoimiseksi.


Biokaasukäyttöinen työkone.
Biokaasulaitoksen avulla maatilat voivat saada uutta ansaintaa biokaasuliiketoiminnan kautta.

Tuija Linjakumpu ja Robert Sandström Arlan teltan edustalla Ranualla.
Ranuan Hillatorin tapahtumassa haastateltavana Arla Pohjois-Suomen hankintapäällikkö Tuija Linjakumpu. Kuvassa myös Arla Suomen logistiikka- ja hankintapäällikkö Robert Sandström.

Biokaasua tankkiin tapahtuma keräsi runsaasti väkeä Ranuan Hillatorille.
Ranualla sää suosi tapahtumanjärjestäjää.

コメント


bottom of page