top of page
  • Writer's pictureHannu Karhunen

Materiaalikatselmus työkaluna materiaalitehokkuuteen

20.06.2017

EnvitecBoost Blogi – Hannu KarhunenMateriaalitehokkuudesta on mahdollista tehdä energiatehokkuuden kaltaista valtavirtaa


Kiertotalouden vauhdittaminen on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista. Materiaalitehokkuuden tavoitteena on tehostaa materiaalien ja resurssien käyttöä niin, että raaka-aineet ja niiden arvo säilyvät kierrossa entistä paremmin. Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma, ”Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”, on laadittu materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Materiaalikatselmus sopii hyvin yrityksen materiaalivirtojen tarkastelemiseen ja säästömahdollisuuksien tunnistamiseen.


Materiaalitehokkuus on elintarviketeollisuudessa keskeinen osa alan yritysten resurssitehokkuutta. Se tarkoittaa esimerkiksi raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten tehokasta hyödyntämistä. Minusta materiaalitehokkuuden pitäisi olla luonteva osa yritysten toimintojen suunnittelua, vaikka aina niissä ei hahmoteta toimenpiteiden kokonaisuutta materiaalitehokkuutena. Vielä elintarvikealan yrityksissä ei osata käyttää materiaalitehokkuuteen liittyviä työkaluja täysimääräisesti. Itse olen elintarviketeollisuudessa nähnyt erilaisia tuotannossa syntyviä sivuvirtoja, joita ei välttämättä osata edes nähdä ongelmana. Asia nähdään mieluummin tuotteiden valmistukseen kuuluvana lieveilmiönä ja kulueränä.


Energiatehokkuus on elintarviketeollisuuden yrityksissä otettu omaksi asiaksi ja yhteiselle agendalle. Sen sijaan materiaalitehokkuus vaikuttaa olevan enemmän yrityskohtainen asia, eikä siihen liittyviä kokemuksia vaihdeta ainakaan vielä yhtä avoimesti toimialan yhteisillä foorumeilla. Tähän vaikuttanee se, että elintarviketeollisuuden eri toimialoilla toimivien yritysten välillä on energiatehokkuuden osalta enemmän yhtäläisyyksiä. Materiaalitehokkuus liittyy sen sijaan yrityksen ydinosaamiseen, reseptiikkaan sekä muihin arkaluontoisiin tietoihin. Materiaalitehokkuus on myös energiatehokkuutta monimutkaisempi tarkasteltava kokonaisuus. Yhdessä tuotantolaitoksessa voi olla valmistuksessa lukuisa määrä erilaisia tuotteita. Näillä kaikilla tuotteilla on vaikutuksensa yrityksen materiaalitehokkuuteen.


Materiaalikatselmuksella esille todelliset kustannukset


Materiaalikatselmuksen avulla saadaan arvotettua tuotantoprosessin läpivirtaus- ja kiertovirtoja, jolloin eri materiaalivirroille saadaan asetettua todelliset kustannukset. Näin parannustoimenpiteet saadaan kohdistettua prosessissa tehokkaasti juuri oikeisiin kohtiin. Materiaalikatselmus tuottaa arvokasta tietoa yrityksen kehitystoimintaan. Se voi myös käynnistää jatkuvan kehitysprosessin.

Envitecpolis Oy:n tähän mennessä toteuttamissa materiaalikatselmuksissa vuotuinen säästömahdollisuus on ollut keskimäärin 600 000 euroa. Asiakkaiden liikevaihto vastaavasti on ollut kahdesta miljoonasta eurosta yli 30 miljoonaan euroon eli puhutaan hyvin merkittävistä säästöistä. Materiaalitehokkuus tuo yrityksille suoraa taloudellista hyötyä, kun raaka-aine ja jätekustannukset kilpailijoihin nähden pienevät ja samalla tuotanto tehostuu eli turhan työn määrä vähenee. Lisäksi säästyy energiaa sekä ongelmallisten sivuvirtojen määrä vähenee. Toisaalta materiaalikatselmuksen avulla voidaan sivuvirtojen kaupallistamisen myötä löytää uutta taloudellista lisäarvoa, parantaen samalla materiaalitehokkuuttakin.


Materiaalikatselmus on tulevaisuutta


Toteutin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintoihini liittyvän opinnäytetyön Envitecpolikselle elintarviketeollisuuden materiaalikatselmuksista. Työn otsikkona on Materiaalikatselmus ja sen jälkeen toteutettavien palveluiden kehittäminen hyödyntämällä digitalisuuden mahdollisuuksia. Sen tavoitteena oli selvittää materiaalikatselmusten toteutusten nykytilaa ja kuinka toteutusta voidaan tehostaa digitalisuuden avulla.


Keskustellessani elintarviketeollisuuden toimijoiden kanssa olen huomannut, että elintarvikealalla materiaalitehokkuus on kaiken kaikkiaan aiheena tuttu, mutta sitä ei ole ensisijaisesti mielletty systemaattisena tekemisenä tai tunnistettu kyseisellä nimellä. Materiaalitehokkuuden potentiaalit eli säästömahdollisuudet kyllä kiinnostavat yrityksiä, mutta osa yrityksistä haluaa perehtyä aiheeseen, toteutukseen ja hyötyihin itsenäisesti, viitaten yrityksen arkaluontoisiin tietoihin.


Materiaalitehokkuudesta on mielestäni mahdollista tehdä energiatehokkuuden kaltaista valtavirtaa. Tuotannossa raaka-aineiden tuhlaaminen on samalla rahan tuhlausta, sillä jätteeksi päätyvistäkin hukkamateriaaleista on jouduttu maksamaan. Jätteenä niistä joudutaan lisäksi maksamaan myös jätehuoltokustannukset, joten materiaalien tehokas hyödyntäminen on taloudellisestikin järkevää. Uskon, että materiaalitehokkuus tulee tulevaisuudessa vielä kannattavammaksi, kun raaka-aineiden hinnat mitä todennäköisemmin tulevat nousemaan. Myös jätehuoltokustannukset tulevat aivan varmasti nousemaan.


Maailmanlaajuisesti on luonnonvarojen riittävyydestä tulossa yhä merkittävämpi kysymys. Kasvavasta tuotannosta ja kulutuksesta johtuvat ympäristövaikutukset sekä uusiutumattomien luonnonvarojen rajallisuus vaativat ottamaan kaikki keinot käyttöön materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten palveluiden ja tuotteiden aikaansaamista aiempaa pienemmillä materiaalipanoksilla. Samalla tuotteen haitalliset vaikutukset ympäristölle vähenevät sen elinkaaren aikana.


Elinkeinoelämän ja yritysten kannattaa siis ehdottomasti edistää materiaalitehokkuutta, koska sillä on suora yhteys yrityksen kilpailukykyyn, kustannuksiin ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen. Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten materiaalikatselmus sopisi teidän yrityksellenne.


Hannu Karhunen hannu.karhunen(@)envitecpolis.fi +358 40 742 5738


Kirjoittajalla on 15 vuoden kokemus elintarviketeollisuuden tuotanto- ja laatujohtamisesta. Hän on koulutukseltaan elintarviketekniikan insinööri ja juuri valmistunut yAMK agrologi (biotalous).


Nyt voit toteuttaa materiaalikatselmuksen yrityksessänne ilman riskiä! Kampanjamme käynnissä 22.6. saakka. Lue lisää täältä >>

Comments


bottom of page