top of page
  • Writer's pictureToni Leinonen

Maatilan Voitto – täydellinen läpinäkyvyys tuotannon, tuottojen, kulujen ja toimintojen suhteen.

18.05.2021

Maatilan Voitto – Yhdistää tuotannon ja talouden jakaen tilan tuotot ja kulut tilan toimintoihin ja tuotteisiin


Toni Leinonen ja Matias Muhonen


Maatilan Voitto laskentapalvelumme lanseerattiin vuoden 2017 lokakuussa. Sen jälkeen paljon on ehtinyt tapahtua, mutta edelleen laskennan ydin on sama. Kyseessä on teollisuuden tuotantotalouslaskennasta maatalouteen muotoiltu kokonaisuus, joka siis lähtökohtansa mukaisesti yhdistää tuotannon ja talouden jakaen tilan tuotot ja kulut tilan toimintoihin ja tuotteisiin. Näin päästään tarkastelemaan mitkä tekijät parantavat ja mitkä heikentävät tilan kannattavuutta. Nyt, yli 100 toteutetun laskennan ja tyytyväisen asiakkaan jälkeen on hyvä hetki pysähtyä kuuntelemaan taloustiimimme ajatuksia siitä, mitä Maatilan Voitto on nyt ja mitä se asiakkaillemme pystyy tarjoamaan.


Maatilan Voitto on sukellus tilan toimintaan ja talouteen


Maatilan Voiton laskennassa tarkastellaan maatilan tuotannon ja toiminnan kannattavuutta kokonaisuutena. Laskennan avulla saadaan selville maatilan nettotulos ja se kättelee hyvin tuloslaskennan tuloksen kanssa. Maatilan tuloslaskelma ja tase ovat laskennallisesti määritellyt tiettyihin raameihin. Maatilan Voiton laskennassa maatilan eri tuotannonhaaroja voidaan tarkastella vapaammin erikseen. Yhteenlaskettaessa näistä eri tuotannonhaarojen nettotuloksista muodostuu kuitenkin aina koko maatilan nettotulos. Kun tuotannonhaaroja pystytään tarkastelemaan erikseen, voimme löytää niistä yhdessä viljelijän kanssa mahdolliset kehityksen kohteet. Esimerkiksi maitotilalla maidontuotanto itsessään voi olla kannattavaa, mutta peltopuolelta voi löytyä haasteita kannattavuuden näkökulmasta, minkä vuoksi koko maatilan nettotulos voi painua tyydyttäväksi tai jopa huonoksi.


Mitä Maatilan Voiton laskenta käytännössä on?


Maatilan Voiton laskennassa lähdemme liikkeelle maatilan nykytilanteen selvittämisestä. Yhteisen, todellisen tilannekuvan muodostaminen viljelijän kanssa on ensiarvoisen tärkeää ja nykytilannetta voidaankin kuvailla kivijalkana, joka toimii pohjana tulevaisuuden arvioinnille sekä simulaatiolaskennalle. Tulevaisuuden arviointia ja simulaatiolaskentaa tehdessämme johdammekin laskennassa käytettävät luvut mahdollisimman pitkälti nykytilanteen luvuista, jolloin saadaan tarkka ja todenmukainen näkemys kannattavuuden muuttumisesta tilan toiminnan muutosten jälkeen.


Nykytilanteen tilannekuvan avaaminen Maatilan Voiton laskennan avulla antaa viljelijälle erinomaisen pohjan suunnitella maatilan tuotantoa sekä lyhyemmällä, että pidemmällä aikavälillä. Kun puramme koko maatilan tuloksen tuotannonhaaroittain osiin, pääsemme tarkastelemaan kaikkia tuotantohaaroja erikseen. Näin toimimalla pääsemme käsiksi yksikkökustannuksiin, kuten ostorehun kustannukseen eläinyksikköä kohti. Näitä auki laskettuja yksikkökustannuksia voidaan myös hyödyntää simulointilaskennassa esimerkiksi skaalaamalla tuotantoa suuremmaksi, kun suunnitelmissa siintää tuotannon laajentaminen. Simuloinnissa on keskeistä huomioida, että tietyt kustannukset pysyvät suunnilleen samansuuruisina eläinyksikköä kohden, riippumatta maatilan kokoluokasta, ja toisissa skaalaedut voivat olla mahdollisia. Simulointilaskennan avulla nähdään, miten nettotulos muuttuu ja miten kassa kehittyy mahdollisen investoinnin toteutuessa. Mikä onkaan investoinnin kannattavuus ja mihin se tulevaisuudessa kehittyy? Nämä ovat oleellisia kysymyksiä, joihin viljelijän täytyy löytää vastaukset ennen investointipäätöstä, uutta investointia suunnitellessaan.


Maatilan kehittämistä voidaan siis tutkia ja laskea monestakin eri näkökulmasta. Maatilan Voiton laskenta perustuu siihen, miten maatilan todellinen tuotanto rakennetaan alusta loppuun. Erilaisilla muutoslaskelmilla voidaan päästä hyvinkin tarkasti käsiksi maatilan talouden kehitykseen, josta hyvänä esimerkkinä voidaan pitää säilörehun korjuuta. Selvittämällä Maatilan Voiton avulla tilan nykyhetken tilanne, voidaan jatkolaskelma toteuttaa rakentamalla viljelijän suunnittelema uusi korjuuketju, johon siirtymistä hän on pohtinut. Nykytilan laskentaan päivitetään konekalusto sekä muuttuneet työvaiheet ja -ajat, jolloin päästään vertailemaan muutoksen kannattavuutta sekä tarkastelemaan sen vaikutuksia tilan toimintaan.


Tunnuslukujen kautta syvempää tietoa tilan kannattavuudesta


Laskennan tuloksista raportoitavat tunnusluvut ovat jalostuneet asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Tulosten avulla päästään arvioimaan mm. optimaalista tuotantotehokkuutta. Esimerkiksi rehuntuotannossa tarkastelemme kustannuksia hehtaarilta verrattuna tuotettua satokiloa kohti ja maidontuotannossa ostorehun hintaa maitolitraa kohti verrattuna maitotuotokseen. Maidontuotannossa ostorehujen kustannus eläinyksikköä kohti on keskeinen tunnusluku, sillä se kertoo maatilan resurssitehokkuudesta. Jos ostorehukustannus on korkea, mutta lehmät lypsävät keskimääräistä enemmän maitoa, ei korkea kustannus olekaan välttämättä niin suuri haaste. Maatilan Voiton laskennalla voimme siis tarkastella maidon optimaalista tuotostasoa.


Toinen tärkeä tunnusluku on kotoisten rehujen kustannus per eläinyksikkö. Tämä tunnusluku kertoo siitä, kuinka tehokasta ja toimivaa oman säilörehun sekä viljojen tuottaminen on. Säilörehun tuotantokustannusta voidaan tarkastella myös tunnusluvulla euroa / kuiva-aine kg. Tässä on kuitenkin muistettava, että tämä keskiarvoluku voi myös johtaa harhaan. Tavoitellessa alhaista kuiva-ainekilon tuotantokustannusta korkean satotason avulla, voi kokonaiskustannus nousta, jolloin kotoisten rehujen tuotantokustannukset eläinyksikköä kohti ovatkin korkeammat. On siis löydettävä oikea suhde sopivan peltomäärän / satotason / ostopanosten suhteen. Maatilan Voiton avulla voidaan tehdä erilaisia tätä tuotannon optimointitarkasteluja, jossa muutoksen heijasteet huomioidaan laajasti koko tilan talouteen ja toimintoihin ja näin ehkäistään osaoptimointia.


Tuottojen lähteet tiedetään yleensä hyvin, mutta entäpä kulujen jakautuminen?


Maatilan tuottojen jakautuminen tilan toimintaan ei ole yleensä lainkaan vaikeaa laskea auki, vaan viljelijällä on hyvin selkeä käsitys mistä tilan tuotot tulevat. Monet kustannuserät ovatkin sitten hieman vaikeammin laskettavissa; miten esimerkiksi jaetaan traktoreiden, polttoaineen tai rakennusten kustannukset niin että ne olisivat mahdollisimman totuudenmukaiset? Maatilan Voitossa jakoperusteena on tuotantopanos eli esimerkiksi koneiden kohdalla työtuntien jakautuminen tilan eri toimintoihin.


Maatilan Voiton laskennassa maatilan koko tuotanto rakennetaan alusta loppuun maatilan todellisilla kirjanpidon tiedoilla ja viljelijää haastatellen saaduilla työaikatiedoilla. Laskennan avulla pystymme esimerkiksi erottelemaan traktorin kiinteiden kulujen jakautumisen pienempiin osiin; kuinka suuri osuus kiinteistä kustannuksista jakaantuu säilörehulle, maidontuotannolle tai vaikka urakointiin? Kiinteiden kulujen jakautuminen lasketaan toteutuneiden työtuntien mukaan ja niiden mukana tulevat myös esimerkiksi polttoainekustannukset sekä korjauskustannukset.


Tuotot ja kulut puretaan tuotantoon, mutta summa säilyy samana


Asiantuntijamme Matias Muhonen tekee parhaillaan opinnäytetyötä Maatilan Voiton kannattavuuslaskennasta. Opinnäytetyöstä saadut havainnot vahvistavat sen, että Maatilan Voiton tuloslaskenta on hyvin lähellä tilinpäätöksen laskennallista tulosta. Myös Maatilan Voiton laskennassa huomioidaan maatilan kaikki kustannukset sekä tehdään kaikki tarvittavat siirrot ja oikaisut, jolloin maatilan talousluvut saadaan vastaamaan maatilan tuotantoa. Maatilan Voiton laskenta on ketju, jossa kaikki kustannukset ja tuotot ovat alussa 100 %, ne puretaan tuotantoon ja lopuksi summataan edelleen yhteen koko maatilan tulokseksi luvun ollessa edelleen sama 100 %. Näin toimimalla tuotantokustannukset saadaan niin rehuille, maidolle kuin lihalle ja ne kättelevät maatilan tuloksen kanssa.


Usein, esimerkiksi säilörehun, tuotantokustannuslaskelmia tehdään täysin erillisenä laskelmana ja laskennassa ei huomioida koko maatilan taloutta. Näin laskettaessa saadaan kaikkien eri kasvilajien, eläinten tai muun toiminnan, kuten urakoinnin, tuotantokustannuslaskelmat, joiden yhteenlaskettu summa ei olekaan 100 % tilan kokonaistuloksesta, vaan esimerkiksi 90 %, jos osa yleiskuluista on jäänyt huomioimatta tai 110 % jos kuluja on huomioitu päällekkäisesti.


Jokaiselle laskennalle on paikkansa, tärkein valintakriteeri on viljelijän tarve


Erilaisia laskentamalleja kategorisoidaan turhan usein kriittisesti. Onko tarve kustannuslaskelmalle, maksuvalmiuslaskelmalle, tarvitaanko rahoitusta vai kannattavuuden selvittämistä? Tässä arvioinnissa näkökulman tulisi olla aina viljelijän aito tarve – ei pelkästään rahoittajan tai viranomaisten näkökulma. Viljelijän suunnitellessa isoa investointia, on kokonaisuuden kannalta pieni panostus tarkastella investoinnin kannattavuutta useista eri näkökulmista.


Maatilan Voiton laskennalla viljelijä pystyy selvittämään investoinnin kannattavuuden perustuen maatilan omiin todellisiin tunnuslukuihin. Maatilan Voiton tuloksista voidaan myös johtaa samaisilla maatilan luvuilla investoinnin maksuvalmiuslaskenta. Laskennassa voidaan verrata investoinnin toteuttamista myös siihen, että sitä ei toteuteta. Löytyykö investoinnille kannattavuutta ja paraneeko se riittävästi? Miltä todellinen maksuvalmius näyttää, kestääkö tilan kassa lainanlyhennyksen? Millainen lyhennyserä on mahdollinen? Tämän pohjalta viljelijä pääsee tekemään aidon arvion ja päätöksen siitä, kannattaako investointia lähteä toteuttamaan.


Kun viljelijä lähtee viemään investointia eteenpäin, tehdään maksuvalmiuslaskelma hakuohjeiden mukaisilla hinnoilla. Tällöin eri hakijoiden investoinnit saadaan rahoittajan näkökulmasta samalle viivalle. Näin investointi tulee myös laskettua läpi eri näkökulmista. Pelkästään rahoitusta varten, ohjeiden mukaisilla hinnoilla tehty maksuvalmiuslaskelma toimii kuitenkaan harvoin parhaana mahdollisena budjetointina tulevaisuuteen. Kun pohjalla ovat Maatilan Voiton, tilan todelliseen toimintaan ja tuotantoon perustuvat, laskelmat, on viljelijällä hyvä ja todenmukainen selkänoja tulevaisuuden budjetointiin.Tekstin takana ovat taloustiimimme johtava asiantuntija Toni Leinonen ja asiantuntija Matias Muhonen. He tekevät päivittäin työtä Maatilan Voiton laskennan parissa ja Toni Leinonen on vastannut Maatilan Voiton laskentamallin kehittämisestä.

Comments


bottom of page