top of page
  • Writer's pictureAntti Hartikainen

EnvitecBoost® Materiaalikatselmus laski Jussi -linjan hävikille hintalapun


Linkosuon Leipomo hakee kannattavaa kasvua Suomesta ja muista maista. Erityisen hyvää potentiaalia on valikoiman snack- ja välipalatuotteilla. Kilpailu on kovaa ja kate-eurot tiukassa, ja kaikki kivet onkin käännettävä kustannusten hillitsemiseksi ja entistä tehokkaampien toimintatapojen löytämiseksi.


Elintarviketuotannossa syntyy aina jonkun verran hävikkiä. Jussi -linja on pitkälle automatisoitu ja sen suorituskyky hyvä, mutta Linkosuolla oli halu saada lisää

ymmärrystä hävikistä, sen kustannuksista ja vähentämisen keinoista.


Envitecpolis Oy:n tekemä materiaalikatselmus antoi vastauksia hävikkikysymyksiin. Materiaalikatselmus pureutui Jussi -linjan tuotannossa syntyvään hävikkiin. Katselmuksen aikana tehtiin tarkennettua hävikkiseurantaa. Kerättiin tieto Jussi -linjan raaka-aine-, energia- ja työvoiman käytöstä ja saatiin rakennettua havainnolliset kuvaajat linjan materiaalivirroista.


Hävikin vähentäminen tuo isoja säästöjä


”Hävikin todelliset kustannukset ovat usein yllättävän suuret, jopa monikymmenkertaiset esimerkiksi jätekustannuksiin verrattuna. Hävikkiin tuhlautuu paljon rahaa, ja vähentämisen toimenpiteillä saadaan aikaan isoja säästöjä” havainnollistaa asiantuntija Kati Oikarinen.

Henkilöstön haastattelujen ja osallistavan ideointityöpajan avulla syntyi kymmeniä parannustoimenpide-ehdotuksia. Kehitettävää löytyy itse tuotantoprosessista, sen koneista ja laitteista kuin myös jokapäiväisen toiminnan rutiineista.


Säästöjä saadaan, kun entistä paremmin varmistetaan oikeiden tuotantomäärien valmistus. Pullonkaulat ja tuotantokatkokset vältetään, kun koneet ja laitteet ovat aina mahdollisimman trimmatussa kunnossa ja viat korjataan viivytyksettä. Mittauksilla ja analysoimalla tarkemmin päästään kiinni virhekohtiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uusien tuotteiden kehittämiseen otetaan mukaan kaikki asiantuntijat, jolloin huomioidaan valmistuksen koko kaari. Toimintaa kehitettään proaktiivisemmaksi niin, että varastoon jäämässä olevista tuotteista päästään mahdollisimman kustannustehokkaasti eroon. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mihin toimintoihin materiaalikatselmuksen avulla löydettiin ratkaisuja.


Hävikin johtaminen ensi vuoden ykkösprioriteetti


Linkosuon Leipomolla hävikin määrää on seurattu ja raportoitu säännöllisesti johtamisjärjestelmän mukaisesti. Jatkossa hävikin johtamista ja seurantaa tullaan entisestään kehittämään.


Materiaalikatselmuksen havaintojen ja oppien myötä Linkosuon Leipomon on helppo ottaa käyttöön hävikin seurannan työkalut, määrittää numeeriset tavoitteet hävikin vähentämiselle ja valvoa edistymistä, mikä ilahduttaa muun muassa toimitusjohtaja Timo Jännettä ja tuotantopäällikkö Markku Pehua.


”Materiaalikatselmus onkin erinomainen työkalu, joka auttaa suuntaamaan kehitys- ja toimintaresurssit sinne, missä niistä saadaan suurin taloudellinen hyöty.” korostaa Envitecpoliksen johtava asiantuntija Jukka Heiskanen.


Hävikki on yhteinen asia


Materiaalikatselmuksen tekemiseen osallistui paljon linkosuolaisia leipomon eri toiminnoista. Tekemisen kautta henkilöstön hävikkiymmärrys kasvaa, ja itse kunkin on helpompi hahmottaa oman toiminnan vaikutukset ja vaikuttamismahdollisuudet. Saattamalla asioita yksi kerrallaan kuntoon ja noudattamalla hävikkiä minimoivia toimintatapoja edesautetaan Leipomon strategisten tavoitteiden saavuttamista.


”Hävikki on yhteinen asia. Jokainen työntekijä voi omalla työllään vaikuttaa hävikin määrään. Pienetkin teot merkitsevät”, linjaa asiantuntija Kati Oikarinen.

Hävikin minimointi tukee laadukasta ja kannattavaa liiketoimintaa, parantaa työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Se on myös vastuullista toimintaa parhaimmillaan.


”Materiaalikatselmus oli silmiä avaava kokemus. Katselmuksen avulla saatiin hävikille hintalappu, ja yhdessä henkilöstön kanssa pohdittiin toimenpiteet, joilla hävikkiä saadaan vähennettyä ja tuotannon kannattavuutta edistettyä.

Materiaalikatselmuksen toteutus Envitecpoliksen kanssa sujui hienosti, kumppani oli aktiivinen ja ohjasi projektia hyvin. Välillä ajattelin, että kuinkahan ymmärrettävää tulosta tästä saadaan aikaiseksi, mutta tämä huoli oli turha. Lopuksi muodostui selkeitä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia hävikin vähentämiseksi ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi”, summaa katselmuksen toteutuksen leipomon logistiikkapäällikkö Teemu Hämelahti.

Comments


bottom of page