top of page
  • Writer's pictureToni Taavitsainen

Biokaasuinvestoinnit imussa

26.01.2017Toni Taavitsainen


Maatilojen biokaasuinvestoinnit imussa


Viimeisen vuoden aikana on Envitecpoliksen näkökulmasta päästy vahvasti siihen rooliin, mitä yrityksessämme on aktiivisesti haettu ja haluttu. Olemme edistämässä ja auttamassa aidoissa biokaasuinvestointiprosesseissa; Painopiste on siirtynyt esisuunnittelusta varsinaiseen suunnitteluun, sparrauskeskusteluihin ja kannattavuuden rakentamiseen, investointitukien ja ympäristölupien hakemiseen sekä auttamiseen investoinnin toteutusvaiheessa.


Lähes 20 vuotta biokaasualaa seuranneena ja siellä hommia tehden voi sanoa, että VIHDOIN! Uskoa on vuosien varrella koeteltu, mutta viimeinen puolitoista vuotta on näyttänyt, että nyt pää on auki ja biokaasuinvestointeja hajautetussa kentässä lähtee liikkeelle. Olemme saaneet olla mukana useissa suunnitteluprosesseissa, joissa laitosta nyt jo rakennetaan tai rakentaminen on alkamassa kuluvana vuonna. Lisäksi useita kohteita on investointitukien hakuvaiheessa ja odottelemme positiivisia päätöksiä.


Investointitukien nousun myötä investoinnit saadaan liikkeelle


Mikä on sitten laukaissut lopulta investointien käynnistymisen? Tähän on useita osatekijöitä, joiden summana investointipäätös on tehty. Lähtökohtaisesti taustalla voi olla jo useiden vuosien pohdinta. Kun Suomessa olevat referenssikohteet ovat osoittautuneet toimiviksi ja laitosten käytöstä alkaa olla jo vuosien kokemus, on investoinnin kynnys laskenut.


Investointien käynnistymistä on edistänyt myös teknologian kehittyminen ja tuotannon kilpailukyvyn parantuminen. Markkinoille on tullut erilaisia ratkaisuja erilaisille syötteille. Enää ei puhuta pelkästä lietelannan käsittelystä, vaan syötteitä voi olla niin hevosen lanta kuin peltobiomassakin. Lietelannan käsittelyynkin on tullut erilaisia vaihtoehtoja. Osa tiloista taas on päätynyt pienentämään investointikustannuksia rakentamalla biokaasulaitoksen itse hyödyntäen tilan olemassa olevia rakenteita.


Lisäksi asiaan on vaikuttanut keskeisesti maatilan biokaasulaitosten investointituen korotus, joka vuonna 2016 nousi 40 %:iin hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista. Vuoden 2017 alussa voimaan tullut yksikkökustannusten korotus on nostanut hyväksyttävät kustannukset vastaamaan todellisia investointitasoja. Tämä tulee liikauttamaan investointeja varmasti eteenpäin alentamalla investointiriskiä. Korotukset investointitukiin sekä yksikkökustannuksiin mahdollistavat investoinnit kohteissa, joissa energiankulutus on rajallisempaa, mutta energia muodostaa tilalle kuitenkin huomattavan vuotuisen kuluerän. Syntyvien investointien kautta mahdollistetaan myös ravinteiden kierrätyksen tehostaminen sekä tilan lannankäsittelyyn liittyvien ympäristöasioiden hoitaminen.


Kannattavuus rakentuu muunkin kuin energian kautta


Tilakokojen kasvaessa on niiden energiankulutuskin kasvanut. Biokaasuinvestoinnilla haetaan ratkaisua energiakustannuksiin. Itse tuotettuna energian hinnannousun riski on hallussa ja samalla on itse ´energian herra´, mikään ulkopuolinen taho ei enää vaikuta sähkön tai lämmön hintaan.


Biokaasulaitos on kuitenkin tuotantoa tukeva laajempi kokonaisuus ja sen kannattavuus rakentuu muunkin kuin energian kautta. Erityisesti ravinteiden hinnan nousu on laittanut tilat pohtimaan biokaasuntuotantoa, onhan biokaasutettu lanta parempaa lannoitetta ja lisäksi mm. ylivuoteiset rehuerät voidaan jalostaa helposti levitettäviksi ravinteiksi. Lannan hajujen vähentyessä voi lannan hyödyntäminen ja logistiikka tehostua, kun hajutonta mädätysjäännöstä voidaan levittää tilan ja asutuksen lähellä oleville pelloille. Esimerkiksi Huutolan tilalla Suomussalmella (http://www.efarm.fi/kohteet/e-farm-huutolan-tila/) väkilannoitelasku on pienentynyt jopa yli 10 000 € vuodessa, kun biokaasutetulla hajuttomalla lannalla on voitu korvata väkilannoitteita.

Biokaasulaitoksella voidaan vähentää myös rikkojen määrää ja parantaa rehuketjun hygieniaa. Nämäkin tuotantoa tukevia hyötyjä, jotka ovat olemassa ja tuovat etuja tilalle, mutta joiden vaikutusta kannattavuuteen on ollut ja on vaikea arvioida.


Luomutuotannossa biokaasutuksella on vahvasti hyötyjä. Tästä hyvä esimerkki on mm. Palopuron biokaasulaitoskokonaisuus (http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/), jonka suunnittelussa olemme saaneet olla mukana. Luomutuotannossa biokaasulaitoksessa voidaan jalostaa viljelykierrossa olevia peltobiomassoja ravinteiksi ja ohjata niitä hallitusti eri peltolohkoille. Näin biokaasulaitos on tilan oma ´lannoitetehdas´. Lisäksi hyötyjä tulee esim. rikkojen torjunnassa niiden tuhoutuessa biokaasuprosessissa.


Mitä sitten tarvitaan, jotta investointi on mahdollinen?


Perusta on riittävä tuotannon sähkön- ja lämmönkulutus. Kokemusperustaisesti voidaan jo osoittaa ravinnehyötyjä ja huomioitaessa myös muita edellä mainittuja oheishyötyjä, alkaa kannattava kokonaisuus rakentua. Kaikissa kohteissa kannattavuutta ei välttämättä saavuteta, mutta näissäkin kohteissa energiaomavaraisuutta voidaan lisätä esimerkiksi aurinkoenergian avulla.


Poliittiset linjat tuovat uskoa tulevaan


Päivitetty ilmasto- ja energiastrategia antaa maatiloille luottamusta biokaasuntuotannon aloittamiseen. Vaikka maatilayrittäjät tekevät itsenäisiä päätöksiä, jotka eivät pohjaa kovinkaan voimakkaasti politiikkaan, tuovat kansallisen strategian mukaiset tavoitteet uskoa, että meillä on yhteinen suunta ja jatkuvuus.


Yhtenä keskeisenä näkökulmana ilmasto- ja energiastrategiassa on kaasuajoneuvojen määrällinen tavoite vuoteen 2030; 50 000 kaasuajoneuvoa. Tämä tarkoittaa nielua, joka voisi mahdollistaa ajoneuvokaasuntuotannon myös hajautetussa ympäristössä. Monella tilalla biokaasutuotannon tavoitteena onkin myös ajoneuvokaasuntuotanto.


Envitecpolisilta löydät kaiken tarvittavan osaamisen miettiessäsi biokaasulaitosinvestointia


Millaisia ajatuksia on tullut tehdyissä investointiprosesseissa? Meille on välillä langennut opastajan rooli, kun lupa- ja tukiprosesseissa on viety tietoa biokaasuprosesseista viranomaisille. Keskustelut ovat olleet antoisia ja kaikin puolin rakentavia. Yhteisiä näkemyksiä on välillä haettu ja lopulta löydetty. Olemme mielellämme auttaneet ja pyrkineet selkiyttämään asioita, asiahan on kokonaisuutena viranomaisillekin uutta. Nyt erilaisista tilanteista alkaa olla jo käytäntöjä ja ennakkoratkaisuja, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja neuvotteleva työmme jatkuu edelleen.


Niin kuin aiemmin kirjoitin, olemme iloksemme saaneet olla mukana useissa investointiprosesseissa. Vuosi 2016 on ollut vahva startti biokaasuinvestoinneille. Jos teidän tilallanne on kiinnostusta biokaasuinvestoinnin toteuttamisesta, nyt kannattaa suunnittelussa lähteä liikkeelle samoin tein ja uudistuneiden tukilinjausten myötä tarkistuttaa vanhatkin kannattavuuslaskelmat. Ottakaa ihmeessä yhteyksiä, mietitään yhdessä Teille käypää ratkaisua ja suunnitellaan juuri Teidän tarpeisiinne sopiva investointiprosessin eteneminen!


kirjoittaja on Toni Taavitsainen, jolla on 20 vuoden asiantuntemus ja käytännön yhteistyökokemus maatilojen biokaasuinvestoinneistatai ota yhteyttä


Toni Taavitsainen toni.taavitsainen(at)envitecpolis.fi p. +358 44 303 5006

bottom of page